„Бул Строй инвест“ ЕООД, „ВИП-2004“ ЕООД и „А – Строй“ ЕООД са фирмите, подали документи за обществена поръчка за oсновен ремонт и въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност на сградата на IV ОУ „Димчо Дебелянов” в Благоевград. Офертите бяха отворени днес от конкурсна комисия в Община Благоевград.

Прогнозният срок за проектиране, офериран от кандидатите е 45 дни, а за изпълнение на строително-монтажни работи – 180 календарни дни.

Предстои документите да бъдат разгледани, като при липса на несъответствия, Община Благоевград ще премине към отваряне на ценовите оферти.

С ремонта на IV ОУ „Димчо Дебелянов“ се очаква намаляване на потреблението на енергия и редуциране на енергийните разходи в резултат на повишаване на енергийната ефективност на сградата на училището, както и удължаване на нейния жизнен цикъл и подобряване на експлоатационните й характеристики. Обновяването на материално-техническата база ще доведе до цялостно подобряване на учебно-възпитателния процес, както и по-добра здравословна и естетическа среда, ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на децата и учениците и ще се отрази благоприятно на мотивацията им за усвояване на знания и придобиване на умения.

Обновяването на сградата на IV ОУ ще бъде извършено по изпълняван от Община Благоевград проект, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост.