С 38 гласа „ЗА“ Общински съвет Благоевград одобри предложението на кмета Методи Байкушев за отпускане на безлихвени заеми от Централната Банка в общ размер на до 8 169 656 лева.

В предложението се посочва, че средствата в размер на 8 169 656 лева са необходими, както следва: 2 660 497 лева запорирани за изплащане на дължимото СМР по договор за инженеринг на закрития басейн в ж.к. ,,Еленово”, 1 265 418 лева за самоучастие по европроект, 3 536 741 лева предоставени временни заеми по изпълнявани от общината проекти и 707 000 лева за непогасената част на безлихвения заем от ЦБ, отпуснат с писмо № 08-00-2648/13.12.2021 г. на Министерство на финансите, с падеж – 01.12.2023 година.

Общинските съветници дадоха положителен вот и по предложението, с което се поема нов дълг чрез заем от за рефинансиране на непогасената в срок част от заема, отпуснат с Решение № 506/26.11.2021 година на Общински съвет – Благоевград, изменено и допълнено с Решение № 8/28.01.2022 година и удължен с Решение № 414/25.11.2022 година в размер до 707 000 лева. Вид на дълга е безлихвен заем, отпуснат по реда на ЗПФ, а условия и източникът на средства за погасяване на заема – до 01.12.2024 година от приходи от общинския бюджет и изравнителна субсидия.

Местният парламент прие и втората част на предложението, а именно поемане на дълг чрез заем поради временен касов разрив, в размер до 7 462 656 лева, а условия и източник на средства за погасяване на заема са до 01.12.2024 година от приходи от общинския бюджет и изравнителна субсидия.