Община Благоевград обявява подбор за длъжността старши експерт „Водоснабдяване и канализация” (ВиК)“ към дирекция „Планиране на инвестиционната дейност, строителство и екология“.

Заинтересованите лица следва да подадат документи в стая 329 в сградата на Община Благоевград, която се намира на пл. „Георги Измирлиев“ №1.
Наборът от документи трябва да бъде регистриран в деловодството в общинска администрация, като срокът за подаване е до 14.10.2022 г., включително.
Подборът ще се осъществява на два етапа – допускане на документи и интервю с кандидатите.
Подаването на заявление и документите към тях трябва да се извършва лично или с нотариално заверено пълномощно.
Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1 и на интернет страницата на Община Благоевград на blаgoevgrad.bg, раздел „Структура“, подраздел „Конкурси за незаети длъжности“.
Подробна информация за изискванията към кандидатите и възнаграждението може да откриете на посочения линк: http://www.blgmun.com/cat124/6368/OBIAVA_ST_EKSP_VIK.html .