59 дела са в графика на открити съдебни заседания на Административен съд – Благоевград в периода на извънредно положение. Заседанията са по дела по приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Откритите заседания се провеждат при засилени противоепидемични мерки само в съдебна зала № 1 на съда, която е оборудвана за максимална дистанция между страните. В залата се допускат само лица, призовани по делото и техните адвокати, след дезинфекция и измерване на телесната температура с отчетени показания под 38 градуса, с предпазни маски и ръкавици. По тези дела се допуска и извършване на справки, но след предварително искане и уговорен час в служба „Съдебно деловодство“.

Със заповед на председателя на Административен съд – Благоевград е актуализиран режимът на работа в съда в рамките на извънредното положение до 13 май включително. Възобновено е и образуването на дела по входираните документи, иницииращи съдебни производства. Висящите и новообразувани дела, извън тези по приложението, са пренасрочени и насрочени за заседания след 13.05.2020 година. Остава в сила ограничителната мярка – документи по дела да се подават само по пощата или по електронен път. Справки по дела се извършват само по телефон. 

В обхвата на приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение са делата, образувани по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по Закона за обществените поръчки и по Закона за концесиите. Административен съд ще гледа в открити заседания и ако има дела, образувани по обжалване или протестиране на административни актове и наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение. Възобновяват се и заседанията по делата от АПК за предварително изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, както и спиране на такива предварителни изпълнения; за обжалвания на определения и разпореждания; както и делата по предявени искания за защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията. В открити заседания ще се гледат и делата за принудително отчуждаване на имоти по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост, както и  делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове. Допуска се провеждане на открито заседание в извънредното положение и по делата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за разкриване на данъчна и осигурителна информация от съда, както и по текст от закона, регламентиращ начисляване на лихви за неплатените в законоустановените срокове публични задължения. В условията на извънредно положение и строго ограничен достъп до сградата на съда, Административен съд – Благоевград ще гледа и дела за обезпечаване на доказателства и обезпечителни производства. Провеждане на открити заседания се допуска и по изборни дела, по делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания, по делата по чл. 72 от Закона за МВР, уреждащ случаите на задържане на лица, както и делата по оспорване на заповеди за дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (чл. 111).